توليد بر اساس سفارش مشتريان

شركت فن آوران نصب تاسیسات پارسیان اين افتخار را دارد كه به عنوان توليد كننده ساپورت های تاسیساتی مدولار، تأمين كننده هر نوع نياز مربوط به اين بخش برای مصارف مشتریان خود باشد.

در اين راستا مشتريان با توجه به نياز خود می توانند هر نوع ساپورت های تاسیسات مدولار و ملزومات مربوط به آن را از ما درخواست نمايند. اين توانايي در مجموعه توليدی- تحقيقاتی فن آوران نصب تاسیسات پارسیان وجود دارد كه پاسخ گوی نياز محققان و توليد كنندگان محترم در اسرع وقت باشد.

LINKRAN

LINKRAN
LINKRAN