در تأسیسات برای اجرای لوله کشی لازم است لوله ها در هر مسیری که عبور میکنند (در داخل کانال آدم رو، خزنده رو، ترنج در زیرزمین محوطه داکت و یا به صورت آشکار و روکار) در محل خود در حالت و موقعیت معین ثابت نگه داشته شوند. این عمل به وسیله تکیه‌گاه ها یا بست لوله ثابت و متحرک انجام میگردد.

که با استفاده از بست لوله ثابت و متحرک عایق‌دار از تماس مستقیم فلز با فلز هنگام اتصال لوله به سازه ساپورت و انتقال لرزش و ایجاد سروصدا، میتوان جلوگیری نمود. بست‌های لوله مناسب ﺑﺎﻳﺪ با درنظر گرفتن ﻫﺪف‌هایی ﻫﻤﭽـﻮن اﻓـﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨـﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺮو  روي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ‌ﻛﺸﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ در ﻟﻮﻟﻪ، اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮوﻫـﺎي ﺧـﺎرﺟﻲ ﻣﺜـﻞ ﺑـﺎد و زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ و ﻏﻴﺮه انتخاب ﺷﻮد.

Showing 1–12 of 16 results