لیست قیمت پروفیل


محصولاتقیمتمشخصات فنی
پروفیل 21*35تماس بگیرید-
پروفیل 35*35تماس بگیرید-
پروفیل 21*41تماس بگیرید-
پروفیل 41*41تماس بگیرید-
پروفیل 61*41تماس بگیرید-
پروفیل 81*41تماس بگیرید-
پروفیل دوبل 42*41تماس بگیرید-
پروفیل دوبل 82*41تماس بگیرید-

لیست قیمت براکت


محصولاتقیمتمشخصات فنی
براکت 21*41تماس بگیرید-
براکت41*41تماس بگیرید-
براکت61*41تماس بگیرید-
براکت81*41تماس بگیرید-
براکت42*41تماس بگیرید-
براکت82*41تماس بگیرید-

لیست قیمت انکر

لیست قیمت بیم کلمپ


محصولاتقیمتمشخصات فنی
BRPتماس بگیرید-
BURتماس بگیرید-
BSRتماس بگیرید-
BBRتماس بگیرید-

لیست قیمت لوازم جانبی


محصولاتقیمتمشخصات فنی
FHSتماس بگیرید-
FRWتماس بگیرید-
FTRتماس بگیرید-
FHNتماس بگیرید-

لیست قیمت سیستم های مدرن فلنج و ساپورت کانال های هوا


محصولاتقیمتمشخصات فنی
DFP.2023تماس بگیرید-
DFP.3028تماس بگیرید-
DFP.4030تماس بگیرید-
DFC.2008تماس بگیرید-
DFC.3010تماس بگیرید-
DFC.4012تماس بگیرید-
DGC.3013تماس بگیرید-